Safety to School

Safety to School

22 พฤษภาคม 2558

บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด จับมือกับสถานีดับเพลิงบางแคและบจก. แพงโกลินเซฟตี้โปรดักส์ ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงอย่างถูกวิธี และการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปัญญาวรคุณ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 350 คน เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีเมื่อเกิดอัคคีภัย …งานนี้มีเหล่าผู้กล้ามาร่วมกิจกรรมมากมายและได้รับรางวัลติดมือกลับบ้านกันถ้วนหน้า

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา

15 พฤษภาคม 2558

พนักงาน บริษัท อินเตอร์ แปซิฟิค เปเปอร์ จำกัด พร้อมหน่วยงานราชการจังหวัดปราจีนบุรีและชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลากับกรมประมงจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อช่วยขยายพันธ์สัตว์น้ำ และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน