ช่างไฟฟ้า

 • Full Time
 • Bangkok
 • Posted 6 years ago

Inter Eastern Container Co., Ltd

รายละเอียดของงาน

 • ดูแลระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าเครื่องจักรในบริษัท
 • ตรวจเช็คเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และพร้อมใช้งานสำหรับการผลิต
 • ซ่อมและแก้ไขเครื่องจักรให้ทันในเวลาที่กำหนดไว้ เพื่อใช้ในการผลิตสินค้า
 • ติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน

 

จำนวนที่รับ 4  อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิ ปวช, ปวส, ปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า (Electronic)และสาขาอืนที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน อดทน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านงานไฟฟ้า, ด้านซ่อมบำรุง