จป.วิชาชีพ

 • Full Time
 • Bangkok
 • Posted 6 years ago

Inter Eastern Container Co., Ltd

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
 • วิเคราะห์เพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

 

จำนวนที่รับ 3 อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 25-40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัย และความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้
 • มีความรู้เรื่องกฏหมายการทำงาน