Ring Crush Resistance

Ring Crush Resistance

ความต้านทานแรงกดวงแหวน หมายถึง ความสามารถของกระดาษความยาวคงที่ นำมาโค้งงอเป็นวงแหวน เพื่อที่จะต้านแรงกด ในแนวระราบเดียวกับกระดาษจนขอบกระดาษหักพับ มีหน่วยเป็น กิโลนิวตันต่อเมตร (kN/m)หรือ ปอนด์แรงต่อนิ้ว (lbf/in) ค่าความต้านแรงกดวงแหวน ของกระดาษในแนวขวางเครื่องจะมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงกด หรือความแข็งแรงในการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษ